Ważne wydarzenia

ROK 2014


Od 1999 roku dzięki ofiarności sponsorów fundujemy przeciętnie (rocznie) 14 stypendia dla dzieci
 i młodzieży niepełnosprawnej szczególnie utalentowanej. 
Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel środki w wysokości ca 1 103 250 zł (w roku szkolnym 2008/2009 16 stypendiów).
 Program ten nazwany PROGRAMEM EDUKACYJNYM będziemy kontynuować i rozwijać.
Na przestrzeni 20 lat Fundacja nasza przeznaczyła na cele statutowe ca 2 678 763,83 zł.
Pieniądze te pochodziły wyłącznie od instytucji i ludzi Wielkiego Serca, gdyż Fundacja nie otrzymuje żadnych środków z budżetu Państwa, czy też samorządów terytorialnych.
 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. S. Kostki 
w Katowicach powstała 5 kwietnia 1994 r.
Jej statutowym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie leczenia , rehabilitacji, inicjowania i wspierania przedsięwzięć umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu codziennym.
Fundacja współpracuje z placówkami oświatowymi stawiając sobie za cel wspieranie finansowe szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Realizacja celów Fundacji jest możliwa wyłącznie w oparciu o pomoc sponsorów, którym los naszych podopiecznych nie jest obojętny.
Jesteśmy organizacją działającą na zasadach non-profit. 
Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania z satysfakcją odnotowujemy, iż dotychczasowe działania Fundacji zostały dostrzeżone i spotykają się z akceptacją środowisk osób niepełnosprawnych. 
Od 1996 roku Fundacja nasza co roku wyróżnia poprzez przyznanie "ZŁOTEGO SERCA" pięciu osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób zasłużyły się w działaniach na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Pierwsze "WIELKIE ZŁOTE SERCE" zgodził się przyjąć Ojciec Święty Jan Paweł II
a wśród kolejnych laureatów są m.in. Pan Jacek Kuroń oraz Pani Jolanta Kwaśniewska.
 W swojej dwudziestoletniej działalności udzieliliśmy 322 pomocy indywidualnym dzieciom
 i młodzieży na ogólna kwotę ca 932 503,83 zł. Pomoc ta dotyczy dofinansowania leczenia, zabiegów operacyjnych, protezowania itp.
W latach 1994-1998 byliśmy organizatorem wielu imprez Mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych, w których przeciętnie uczestniczyło 7000 dzieci.
Tradycyjnie już od 1995 roku wspólnie ze Śląskim Wesołym Miasteczkiem staramy się aby dzieci niepełnosprawne bez żadnych kosztów mogły przynajmniej raz w roku jeden dzień przeżyć bez trosk
 i zmartwień na wspólnej zabawie.
Co roku w okresie przedświątecznym staramy się przekazać słodycze i upominki dla około 700 dzieci, podopiecznych z Ośrodków, Świetlic Terapeutycznych, WTZ, Domów Dziecka i Szpitali.
Byliśmy również inicjatorem i współorganizatorem Ogólnopolskich Prezentacji Rynku Zawodów Pracy Chronionej i Rehabilitacji "OPRECH" a także Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych "INTER-REHA".
 Wspomagaliśmy Stowarzyszenia "CYRENEJCZYK" w Limanowej poprzez aktywny udział 
w tradycyjnym FORUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO. 
Jesteśmy również współzałożycielem wraz z CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ dwóch Świetlic Terapeutycznych w Katowicach i Rudzie Śl. dla dzieci z środowisk zagrożonych.
W czasie pamiętnej powodzi Fundacja czynnie wspierała poszkodowanych przeznaczając
 17 100,00 zł na pomoc dla powodzian oraz organizując i finansując turnus rehabilitacyjny dla 55  dzieci i niepełnosprawnych z rejonu Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej "PROMYK", gdzie w 8 pracowniach ( aktywizacji zawodowej, malarstwo,szycie i haftowanie,
 komputerowo-introligatorska, ceramika, techniki różne, makrama,gospodarstwo domowe) 
odbywają się zajęcia dla 40 podopiecznych.
W 2003 roku zorganizowaliśmy I ŚLĄSKIE SPOTKANIA TEATRALNE, na których swoje spektakle prezentowały 22 zespoły dzieci niepełnosprawnych. Od początku swojej działalności prowadzimy również szeroko zakrojoną akcję informacyjną dla rodzin dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mającej na celu integrację środowiska i wsparcie działań na ich rzecz.

ROK 2012

 "Jesteśmy razem"

Wspólna impreza Fundacji i Śląskiego Wesołego Miasteczka od 1995 roku, corocznie organizowana dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Tegoroczne "Jesteśmy razem" to już 21 kolejna taka impreza.

W roku bierzącym impreza ta odbędzie się 21 maja, a przewidywana liczba jej uczestników może osiągnąć pięć tysięcy osób.

Do dyspozycji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oddajemy nieodpłatnie ponad 30 urządzeń i atrakcji umieszczonych na terenie wesołego miasteczka.

Do miłego spędzania czasu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, już 21 maja od godziny 10 do kiedy starczy nam sił...

21 maja jesteśmy razem!

:)

  
 ROK 2011
 
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im św. Stanisława Kostki 

była organizatorem Integracyjnych Potyczek Kulturalnych. 

Impreza realizowana była w ramach zadania publicznego 
Urzędu Miasta Katowice „Inicjatywy Kulturalne”.
 
 
W trakcie imprezy odbył się  przegląd twórczości scenicznej osób z niepełnosprawnością
oraz Warsztaty Artystyczne:
                                                     - ceramiczne

                                                     - małe formy witrażowe

                                                     - filcowanie

                                                     - decoupage  

W imprezie wzięło udział 449 osób - mieszkańców województwa śląskiego. Potyczki miały charakter integracyjny. W przyjaznej dzielnicy Katowic-Giszowcu spotkały się osoby niepełnosprawne z pełnosprawną młodzieżą i dorosłymi z okolicznych dzielnic.

 
                                                
  

 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im św. Stanisława Kostki,    
    w ramach wygranego konkursu PO FIO 2011  w priorytecie 3, obszarze wsparcia 8,
 realizuje projekt pod tytułem
„Połączmy punkt widzenia we wspólnym akcie tworzenia”
 - cykl zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i młodzieży uczącej się i zamieszkującej dzielnice miasta Katowice – Giszowiec, Nikiszowiec, Janów.
 

 

 Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą pełnosprawną. Integracja ta ma na celu wzrost poziomu akceptacji i tolerancji młodzieży wobec niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wyżej wymienionych dzielnic,  a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami biorącymi udział w projekcie są osoby niepełnosprawne, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” i „ Ad Vitam Dignam” mieszczących się 
w dzielnicy Janów oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy PSOUU,
znajdującego się w dzielnicy Giszowiec.
 Pełnosprawni uczestnicy projektu to uczniowie szkół wyżej wymienionych dzielnic
 -Gimnazjum nr 14 i 15 oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura  
oraz młodzież, która skupiona jest przy
Projekcie Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Nikiszowiec.
 

Program spotkań planowanych w ramach projektu:

·         2 czerwca 2011 rok – HAPPENING inaugurujący zadanie.

Odbył  się on na terenie Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” Filia nr 2
Plac Pod Lipami. W imprezie tej wzięli udział uczestnicy wyżej wymienionych
Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z terapeutami 
oraz uczniowie szkół i młodzież z PCAL z pedagogami.
W trakcie imprezy odbyły się :

- prezentacje artystów nieprofesjonalnych

- warsztaty artystyczne: witraż, ceramika, zdobienie przedmiotów metodą decoupage, wykonywanie biżuterii techniką filcowania

- występ zespołu „Tolerancja”
·      Od 12 września rozpoczął się cykl warsztatów integracyjnych, w grupach 8-10 osobowych, dla 70 beneficjentów. Realizowane są następujące warsztaty:
witrażu, ceramiki, decoupagu, filcowania oraz taneczne, teatralne i muzyczne.
·     9 grudnia 2011r., w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” Plac Pod Lipami 1 odbędzie się Impreza Integracyjna podsumowująca projekt.
Beneficjenci zorganizują na niej wystawę  prac powstałych podczas całego cyklu zajęć warsztatowych.
 Grupy:  taneczna, muzyczna i teatralna zaprezentują się na scenie.
 Impreza będzie sprawdzianem zrealizowania głównego założenia projektu jakim jest integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawną młodzieżą.