KMO-OSL 2018-2020


Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. St. Kostki jako Partner projektu Miasta Katowice realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja

dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności

lokalnych – ZIT

realizuje projekt pn.


Na łączną wartość środków Partnera w projekcie składają się:
a)    W ramach dofinansowania EFS kwota 637 254,18 zł
b)    W ramach środków budżetu państwa kwota 74 971,08 zł
c)   W ramach wkładu własnego wnoszonego przez Partnera kwota 37 485,15 zł

 

Celem Projektu KMO – OSL jest aktywne włączenie,  w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych z terenów rewitalizowanych miasta Katowice i otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Fundacja jako Partner realizuje następujące działania:

- Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością - IKON

- Grupy treningowo-wspierających uzupełniające ofertę wsparcia ON

- Trener pracy

- Wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych

 

 Comments